กินอย่างไรให้ห่างไกลนิ่วในไต

การรับประทานอาหารของตนเอง ลดการทานโซเดียม และลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเสริมโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว นม แทน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อนิ่วสูง อย่ากลั้นปัสสาวะ ควรปัสสาวะให้มากกว่า 2.5 ลิตรต่อวัน และเข้ารับการตรวจติดตามโรคทุกๆ 3 – 6 เดือน