การดูดเสมหะก่อนการให้อาหารทางสายยาง 

การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการกลืนอาหาร ซึ่งก่อนการให้อาหารทางสายยางทุกครั้ง ควรดูดเสมหะออกก่อน