cleancocleanco

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

คุณภาพไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นเองโดยไม่รู้สาเหตุ แต่คุณภาพเป็นผลที่เกิดจากความตั้งใจ ความทุ่มเท สติปัญญา และความสามารถ แสดงให้เห็นว่าเราได้เลือกหนทางที่ใช่และได้รับผลลัพท์ที่ชอบจากหลากหลายทางเลือกที่เข้ามาให้เราพิจารณา

ต้อนรับสู่ธุรกิจของเรา

เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่นจำกัด

บริษัทได้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคารแบบองค์รวมโดยรวมงานบริการทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าหรือสนับสนุนงานบริการเพียงแผนกเดียวด้วยระบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเราโดยนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการใช้บุคคลกรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า

การบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จเอส เอ็น มุ่งหวังที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ท่านสามารถขยายฐานธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เรามี ผลักดันและพัฒนาบุคลากรของเราเพื่อตอบสนองและเติมเต็มในธุรกิจของท่าน

เอส เอ็น เราได้มีการนำเทคโนโลยี / นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยในการทำงานทุกด้านทีมงานทุกคนต้องสามารถมองเห็นภาพรวม เป้าหมาย พร้อมทำตามกลยุทธ์เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ทำให้ผู้ใช้บริการเรา สามารถนำงบประมาณและทรัพยากรไปทุ่มเทให้กับธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

2545

เริ่มก่อตั้งที่ประเทศไทย

2557

เริ่มขยายงานด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวม
- การจัดการด้านอาหาร
- การจัดการด้านความสะอาด
- การจัดการด้านวิศวกรรมอาคาร
- อื่นๆ

2563

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
20 Sites งาน มีพนักงาน 690 คน

เส้นทางสู่เป้าหมาย

เรามุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ท่านสามารถขยายฐานธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เรามี ผลักดันและพัฒนาบุคลากรของเราเพื่อตอบสนองและเติมเต็มในธุรกิจของท่าน เราได้มีการนำเทคโนโลยี / นวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยในการทำงานทุกด้าน

ทีมงานทุกคนต้องสามารถมองเห็นภาพรวม เป้าหมาย พร้อมทำตามกลยุทธ์เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ทำให้ผู้ใช้บริการเรา สามารถนำงบประมาณและทรัพยากรไปทุ่มเทให้กับธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรรค์ สยามิภักดิ์

บุคลากรที่ดีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
ผมจึงพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้
และผลักดันคนที่มีความสามารถให้ได้แสดงศักยภาพ

ลูกค้าของเรา