cleancocleanco

ที่ปรึกษาวางระบบงานบริการ

ที่ปรึกษาวางระบบงานบริการ

องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการได้อย่างดี คืองานบริการที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญดำเนินการอยู่แล้ว องค์รวมในการบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญทำให้เพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ระบบงานบริการที่ส่งเสริมมีด้วยกันหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดพื้นที่ การเอาใจใส่งานซ่อมบำรุงทั้งส่วนสถานที่และวิศวกรรมระบบ การเปลี่ยนทัศนียภาพภายในพื้นที่ด้วยการจัดภูมิทัศน์ การดูแลและกำจัดแมลงในสำนักงาน รวมทั้งการดูแลสวัสดิการพนักงานและผู้เข้าใช้บริการในด้านอาหาร ซึ่งหากผู้ประกอบการได้มีการวางแผนงานและระบบที่ถูกต้อง สามารถลดระยะเวลาในการบริหารจัดการอีกทั้งสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดการด้านนี้ ทางบริษัทฯ ได้เข้าใจและมีบุคลากรที่มากประสบการณ์ที่สามารถตอบสนองและร่วมพัฒนาระบบงานบริการได้เป็นอย่างดี

ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่อง

การบริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างฉับไวและถูกต้อง ศูนย์บริการสนับสนุนข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์การให้บริการของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากเป็นศูนย์เพื่อกระจายข้อมูลและประชาสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในของผู้ประกอบการและอีกทั้งรับเรื่องร้องเรียน นำมาวิเคราะห์เหตุและส่งต่อให้หน่วยงานในองค์กรเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานบริการต่อไป

งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการของผู้ประกอบการต่างๆ ไม่เพียงแต่งานบริการที่ดำเนินการอยู่ งานออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงสถานที่และระบบวิศวกรรมต่างๆ ทางบริษัทฯ มีการตระเตรียมบุคลากรเข้าร่วมสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับตัวแทนของผู้ประกอบการเพื่อลดระยะเวลาในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว