cleancocleanco

Archive :

ที่ปรึกษาวางระบบงานบริการ

การบริหารจัดการศูนย์อาหารม, การบริหารจัดการร้านอาหาร, การบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยใน, การบริหารจัดการร้านกาแฟและชา, การบริหารงานเลี้ยงและสัมมนา, การบริหารห้องรับรองพิเศษ ฯลฯ

บริการทำความสะอาด

การบริการทำความสะอาด, การบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง, การบริการซักอบรีด, งานตัดแต่งสวนและภูมิทัศน์, งานประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่อง,
การบริการคลังสินค้าและวัสดุฯลฯ

บริการด้านอาหาร

การบริหารจัดการศูนย์อาหารม, การบริหารจัดการร้านอาหาร, การบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยใน, การบริหารจัดการร้านกาแฟและชา, การบริหารงานเลี้ยงและสัมมนา, การบริหารห้องรับรองพิเศษ ฯลฯ

บริหารจัดการอาคาร

งานบำรุงรักษาอาคาร, งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ, งานบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, งานระบบปั๊มและสุขาภิบาล, งานแก้ไขซ่อมบำรุงจิปาถะ, งานบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ