cleancocleanco

Category : การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วยติดเตียง 

การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

การดูดเสมหะก่อนการให้อาหารทางสายยาง 

การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการกลืนอาหาร ซึ่งก่อนการให้อาหารทางสายยางทุกครั้ง ควรดูดเสมหะออกก่อน

การดูแลสายยางให้อาหารผู้ป่วย

 สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการให้อาหารทางสายยาง คือความสะอาดของอาหาร และความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่SN FOODเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เราผลิตในห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ