cleancocleanco

บริการทำความสะอาด

บริษัทให้บริการความสะอาดในลักษณะงานที่หลากหลาย
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านทำความสะอาดในด้านต่าง ๆ จะเข้าวิเคราะห์
และออกแบบรูปแบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรนั้น ๆ
โดยมุ้งเน้นถึง การบริหารจัดการต้นทุนให้กับองค์กรเป็นสำคัญ

อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่บริษัทเลือกใช้ล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยที่รับรองมาตรฐานจากกรมชีวอนามัยตามมาตรฐาน MSDS
นอกจากนี้แล้วบริษัทยังเล็งเห็นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในการเข้าดำเนินงาน
โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE การฝึกอบรมการทำงานภายใต้เงื่อนไข
และข้อจำกัดในแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
การทำงานเพื่อควบคุมให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน

 

การบริหารจัดการด้านความสะอาดของบริษัทได้ครอบคลุมถึง
ลักษณะงานต่าง ๆ ดังนี้

• บริการทำความสะอาดภายใน ห้องพักผู้ป่วยและสำนักงาน
• บริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
• บริหารจัดการโรงซักผ้าและงานซักรีด
• บริการตัดแต่งสวนและภูมิทัศน์
• บริการกำจัดแมลง
• บริการพ่นฆ่าเชื้อ