cleancocleanco

ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ

HVAC System

บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบและวางระบบ การวางแผน
การบำรุงรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
และวางแผนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานของอาคาร
ดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานของบริษัทฯโดยตรง ด้วยอะไหล่และ
อุปกรณ์การติดตั้งคุณภาพ ทั้งระบบปรับอากาศแบบใช้ระบบน้ำเย็น
และระบบน้ำยาทำความเย็น โดยอ้างอิงมาตรฐานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

 

HOW WE CAN SUPPORT
YOUR HVAC NEEDS

   การวางแผนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และระบายอากาศอย่างเป็นระบบ

   การบำรุงรักษาระบบท่อส่งลมเย็น และระบบส่งน้ำเย็น

   การควบคุมระบบผลิตน้ำเย็นโดยช่างผู้มีความชำนาญ อย่างเป็นระบบ

   การบริการซ่อมแซมระบบในกรณีฉุกเฉิน

   การตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ และระบายอากาศอย่างเป็นระบบ

   ตรวจสอบและประเมินการทำงานของระบบอุปกรณ์

   การออกแบบและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรม