cleancocleanco

งานบริหารจัดการพลังงาน

Energy Management

บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ให้บริการคำปรึกษาการจัดทำ
ระบบการจัดการพลังงาน ( Energy Management ) โดยทีมงานมืออาชีพ
บริการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อการจัดการด้านพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของตึกอาคารและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากใช้พลังงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารอย่างเป็นระบบ

 

เราทำงานกันอย่างไร

How we work ?

• วัดค่า และเก็บบันทึกการค่าการใช้พลังงาน
• วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• กำหนดมาตรการ เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
• ตรวจติดตาม และประเมินผล ระบบการจัดการพลังงาน
• สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน
• จัดทำรายงานการจัดการคำนวณพลังงาน

 

ทำไมต้องเลือกเรา

why choose SN as your HVAC Service ?

เรามีวิศวกร และทีมช่างเทคนิคเฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ราคายุติธรรม ( Fair Pricing )

พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรม และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับฝีมือแรงงานทุกคน ( Highly-Trained Personnel )