cleancocleanco

บริการงานช่าง

การบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรมในอาคารที่ดี
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรรวมทั้งยังเพิ่มความปลอดภัย
ในกับผู้ใช้อาคารนั้น ๆ ทางบริษัทได้ตะหนักถึงความสำคัญในข้อนี้

 

วิศวกรแขนงต่าง ๆ ของบริษัท จะทำการประเมินวิเคราะห์และออกแบบ
วางแผนบำรุงรักษา ไม่เพียงแผนการซ่อมแซมตามปกติที่ต้องเข้าดูแล
อย่างรวดเร็วเท่านั้น การวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่ระเอียดรอบคอบ
และยังได้กำหนดไว้ในทุกโครงการ เพื่อให้ผลการบริหารจัดการของอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในงบประมาณที่สมเหตุสมผล ภายใต้ความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้อาคารซึ่งเป็นพื้นฐานของวิศวกรและทีมงานของบริษัท
ได้ถูกปลูกฝังให้มีใจรักบริการและทำงานกันเป็นทีม
โดยมองเป้าหมายที่ผลงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

 

ปัจจุบัน เอส เอ็นได้มีทีมงานที่ดูแลขอบเขตงานต่าง ๆ ดังนี้

• งานบำรุงรักษาอาคาร
• งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
• งานปั๊มและสุขาภิบาล
• งานบริหารจัดการโครงการ
• งานบริหารจัดการพลังงาน
• งานสาธารณูปโภคอื่น ๆ